Вступ в аспірантуру

Вступ на освітній рівень доктор філософії

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

 • з 27 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року
 • з 10.00 до 12.00 та з 14.00 до 17.00 (кім. 247- 1 корп.)
 • 29.08. 19 р. – ФТІ

Вступні випробування для осіб, які вступають на основі ступеня магістра(спеціаліста) проводяться з 03.09.2020 р. по 12.09.2020р.

Список вступників, зарахованих до аспірантури (бюджетна форма навчання), оголошується не пізніше 15 вересня 2020 р.

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора ( бланк заяви );
 • анкета ( бланк анкети )+фото(1шт., приклеїти);
 • копія диплома магістра (спеціаліста);
 • копія додатку до диплому магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки (в разі попердньої трудової діяльності);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури (за наявності);
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника, витяг із семінару кафедри, де проходила презентація дослідницької пропозиції вступника ;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів ( зразок ), завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій) з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт, диплом, додаток до диплому (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • реєстраційна інформація в форматі MS Excel (завантажити зразок) надсилається електронною поштою обов’язково  до подачі документів з 1 червня до 15 серпня на адресу aspirantura@kpi.ua).

Майбутній аспірант має подати дослідницьку пропозицію вступника яка розглядається на засіданні кафедри (науковому семінарі) та має містити наступні пункти:

 • тема дисертаційного дослідження, ії актуальність, новизна;
 • стан розробки даної тематики у вітчизняній та зарубіжній науці;
 • мета та завдання дослідження;
 • можливі шляхи розв’язання поставлених завдань:
 • наукові досягнення вступника саме за цією темою дисертації (публікації у фахових виданнях, патенти, авторські свідоцтва, доповіді на міжнародних конференціях);
 • участь вступника у науковій діяльності кафедр (НДР, інші інноваційні проекти)

За результатами доповіді рекомендується (не рекомендується) вступ до аспірантури та призначається науковий керівник

Більш докладна інформація на відповідній сторінці відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського .

Відділ аспірантури:

Про аспірантуру

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” проводить прийом до аспірантури для підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів :

 1. за державним замовленням: на підготовку за державним замовленням зараховуються аспіранти, направлені на навчання НТУУ “КПІ” або іншими бюджетними вузами та науковими установами Міністерства освіти та науки України( МО та Н України); взаємозобов”язання аспіранта та НТУУ “КПІ” визначаються угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення денної аспірантури, відповідність сторін у разі невиконання умов угоди, тощо( з типовим варіантом угоди можна ознайомитися на стенді відділу); аспіранти денної бюджетної форми відпрацьовують 3 роки після закінчення аспірантури в вузі або установі державної форми власності, аспіранти заочної бюджетної форми навчання 4 роки навчання в заочній аспірантурі та 3 роки після закінчення аспірантури повинні бути працівниками бюджетних вузів або наукових установ МО таН України).
 2. понад державне замовлення: на підставі контрактів, укладеним між НТУУ “КПІ” та вступниками до аспірантури ( або установами, організаціями, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку, включаючи виплату стипендії ( для аспірантів з відривом від виробництва); документи на конкурс до аспірантури подаються з гарантійним листом підприємства, організації про відшкодування вузу витрат на підготовку контрактника; середня вартість підготовки контрактника уточнюється шорічно.

Умови прийому до аспірантури

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій. Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі) цільовику.

 

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається додаткова відпустка на 30 календарних днів ( приблизно 10 днів на кожний іспит) зі збереженням заробітної плати за місцем роботи на період підготовки і складання іспитів.

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити по спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов. Особи, які склали кандидатські іспити, при представленні посвідчення, звільняються від відповідних вступних іспитів.

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.

За рішенням Вченої ради університету від 6 травня 1996 року при конкурсному відборі до аспірантури поряд з балами, отриманими на вступних (кандидатських іспитах), враховується також середній бал диплому про вищу освіту, який має бути, як правило, не менше 4,5 (при вступі до аспірантури в рік закінчення вузу).

 • Зарахування до аспірантури – з 15 листопада року.

Розмір стипендії аспіранта денної форми визначається в межах 730-1215 грн. і встановлюється у розмірі заробітної плати, що виплачувалась аспіранту за останнім основним місцем роботи перед вступом до аспірантури ( як min за один повний місяць). Заробітна плата, отримана на роботі за сумісництвом на розмір стипендії не впливає.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту