Вступ на 1 курс (бакалаврат)

Вступ на 1-й курс освітнього рівня бакалавр (за сертифікатами ЗНО)

 

Розміщення відбіркової комісії для вступу на 1 курс бакалаврату: Корпус 11, аудиторія 214 (2 поверх), тел. 063-357-0074

Якщо ти закінчив школу (або скоро закінчиш) і вже починаєш замислюватись, а що далі, любиш фізику, мрієш приймати участь в створенні новітніх технологій і готовий працювати над собою ти можеш обрати вступ на спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”. Кафедра Фізики енергетичних систем Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського вже 7 років готує студентів за спеціалізацією “Фізика новітніх джерел енергії”. Високий рівень підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в наукових інститутах Академії Наук України, провідних світових науких установах, висотехнологічних організаціях, створювати власний бізнес.

 

Опис спеціальності  105 “Прикладна фізика та наноматеріали”- Бакалаврат

Портрет випускника

Спеціальність:105 “Прикладна фізика та наноматеріали”

Звання що надається після закінчення: Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки

Офіційна тривалість програми: 3 роки і 9 місяців за денною формою навчання – (240 кредитів ECTS)

Вимоги до вступу: Повна загальна середня освіта. За конкурсом

Програма підготовки включає:

 • Теоретичне навчання з дисциплін (241,5 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 109 кредитів ECTS. Блок навчальних дисциплін, що забезпечує поглиблену підготовку, складає 76 кредитів ECTS та блок вільного вибору студентів – 55,5 кредитів ECTS. Виконання курсових робіт з дисциплін спеціалізації: Оптоелектроніка (1 кредит ECTS). Проходження навчальної практики: навчальної наукової практики (3 тижні – 4,5 кредити ECTS). Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра (1,5 кредитів ECTS). Кредити студенту зараховуються у випадку успішного складання письмових (усних) заліків або екзаменів, захисту курсових робіт, захисту звітів з практик. Підсумкова державна атестація включає захист кваліфікаційної роботи бакалавра.

Отримані знання та розуміння в результаті навчання:

 • Базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, економіки, права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика
 • Розділів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, статистичної фізики, фізики суцільних середовищ, фізики твердого тіла
 • Теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування
 • Сучасних мов програмування
 • Архітектури сучасних обчислювальних систем
 • Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються
 • Моделей та методів математичної фізики
 • Рентгенівських методів дослідження
 • Основ сучасної радіоелектроніки та мікроелектроніки
 • Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів
 • Базові знання з основ метрології
 • Сучасні уявлення у галузі квантової електроніки та оптоелектроніки

Застосування знань і розумінь:

 • Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів
 • Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності
 • Здійснювати математичну обробку експериментальних даних
 • Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень
 • Здійснювати лабораторні дослідження нових речовин та матеріалів методами спектроскопічного аналізу
 • Розробляти комп’ютерні моделі кристалічної та молекулярної структури речовин використовуючи методи молекулярної динаміки
 • Застосовувати закони симетрії, моделі фізики твердого тіла та законів квантової фізики для аналізу кристалічної будови новітніх матеріалів

Формування суджень:

 • Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об’єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур
 • Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об’єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

Академічні права: Навчання за програмою підготовки магістра або спеціаліста

Професійні права: Робота в якості фахівця в області прикладної фізики, нанотехнологій та сучасного матеріалознавства

Офіційні документи прийому в 2020 році

Бали для вступу на спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
Предмет Коефіцієнт Мінімальне значення
Українська мова та література 0,2 125
Математика 0,5 125
Фізика або Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова) 0,25 125

також:

*Нажаль у 2020 році не передбачені додаткові бали за участь у МАН, Всеукраїнській учнівській олімпіаді та Олімпіаді КПІ.

Розрахунок конкурсного бала
Якщо ти хочеш правильно розрахувати свій конкурсний бал саме для участі у конкурсі для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського, ми створили для тебе калькулятор – просто та зручно! Введи свої бали ЗНО, середній бал додатку до свідоцтва, врахуй додаткові умови та дізнавайся, скільки в тебе балів!
Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому документів:
Термін Дні Години
12 травня — 05 червня 2020 року Понеділок, середа 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
05 червня 2020 року П`ятниця 1400-1800
05 серпня 2020 року Середа 1400-1700
06 серпня — 12 серпня 2020 року Понеділок — четвер 1400-1700
П’ятниця 1000-1300
Субота, неділя Вихідний
13 — 22 серпня 2020 року Понеділок — п’ятниця 900-1800
Субота 1000-1300
Неділя Вихідний
23 — 24 серпня 2020 року Неділя — понеділок Вихідний
25 — 26 серпня 2020 року Вівторок — середа 1400-1700
27 — 31 серпня 2020 року Четвер — понеділок 900-1800
01 — 02 серпня 2020 року Субота — неділя 1200-1600
03 — 15 серпня 2020 року Понеділок, середа, четвер 1400-1700
Вівторок, п’ятниця 1000-1300
Субота – неділя* Вихідний
Cвяткові дні Вихідний

 Слідкуйте за графіком, можуть бути зміни!

 

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня 2020 року
Строки проведення творчих конкурсів, вступних випробувань 01 серпня – 12 серпня 2020 року
Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають творчий конкурс, вступні випробування (співбесіду) 16 серпня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів, творчих конкурсів, складених з 01 по 12 серпня 22 серпня 2020 року, 18-00
Строки проведення співбесід 17 серпня 2020 року
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 12.00 27 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18.00 год. 31 серпня 2020 року
Закінчення строку виконання вступниками, які отримали рекомендацію, вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб 10 вересня 2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням 05 вересня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше14 вересня 2020 року

 

Документи які подаються абітурієнтом

Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви на участь у конкурсі в електронній формі (крім випадків особливих умов вступу). У випадку успішного проходження конкурсу для зарахування на навчання абітурієнти мають подати:

 • заяву на вступ в паперовій формі
 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки), передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (атестат), на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (також бажано фото в електронному вигляді для оформлення в подальшому студентського квитка);
 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання);
 • інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Якщо хочешь оцінити свої шанси можешь переглянути результати вступної кампанії на сайті vstup.info

Детально

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту