Вступ на 1 курс (бакалаврат)

Вступ на 1-й курс освітнього рівня бакалавр (за сертифікатами ЗНО)

Де ми знаходимося:    Корпус 11, аудиторія 214 (2 поверх) в кінець коридора Наш тел. 063-357-0074 Якщо ти закінчив школу (або скоро закінчиш) і вже починаєш замислюватись, а що далі, любиш фізику, мрієш приймати участь в створенні новітніх технологій і готовий працювати над собою ти можеш обрати вступ на спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”. Високий рівень підготовки дозволяє нашим випускникам працювати в наукових інститутах Академії Наук України, провідних світових науких установах, висотехнологічних організаціях, створювати власний бізнес.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів

Портрет випускника

Спеціальність:105 “Прикладна фізика та наноматеріали” Звання що надається після закінчення: Технічний фахівець в галузі фізичних наук та техніки Офіційна тривалість програми: 3 роки і 9 місяців за денною формою навчання – (240 кредитів ECTS) Вимоги до вступу: Повна загальна середня освіта. За конкурсом Програма підготовки включає:

 • Теоретичне навчання з дисциплін (240 кредитів ECTS) у вигляді аудиторних занять (лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття ) і самостійної роботи. Програма підготовки складається з нормативної частини і вибіркової частини. Нормативна частина включає цикли гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки та професійно-практичної підготовки. Загальний обсяг теоретичної підготовки, який забезпечує отримання базової кваліфікації фахівця з прикладної фізики, складає 120 кредитів ECTS. Блок вільного вибору студентів – 60 кредитів ECTS. Виконання міждисциплінарної курсової роботи. Проходження переддипломної практики. Виконання кваліфікаційної роботи бакалавра.

Отримані знання та розуміння в результаті навчання:

 • Базові уявлення про основи філософії, психології, економіки, права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності
 • Наступних розділів загальної фізики: механіка, термодинаміка та молекулярна фізика, електрика та магнетизм, оптика, атомна фізика та ядерна фізика
 • Розділів теоретичної фізики: класичної механіки, теорії поля, квантової механіки, статистичної фізики, фізики твердого тіла
 • Теорії програмування та її використання, принципів об’єктно-орієнтованого програмування
 • Сучасних мов програмування
 • Архітектури сучасних обчислювальних систем
 • Методів математичного моделювання фізичних процесів та сучасних програмних продуктів що при цьому використовуються
 • Моделей та методів математичної фізики
 • Моделей та методів теорії коливань та хвильових процесів

Застосування знань і розумінь:

 • Застосовувати методи теоретичної фізики та знання з загальної фізики при побудові моделей фізичних процесів
 • Застосовувати математичні методи при аналізі та моделюванні фізичних процесів різної складності
 • Здійснювати математичну обробку експериментальних даних
 • Розробляти програмне забезпечення керування процесами експериментальних та лабораторних досліджень

Формування суджень:

 • Здатність проводити аналіз прийнятності моделей досліджуваних фізичних явищ та здатність обрання оптимальних методів дослідження фізичних об’єктів, нано-кристалічних та низькорозмірних структур
 • Здатність робити кваліфіковані висновки про фізичні властивості досліджуваних об’єктів на основі фізичних моделей та отриманих експериментальних даних

Академічні права: Навчання за програмою підготовки магістра Професійні права: Робота в якості фахівця в області прикладної фізики, нанотехнологій та сучасного матеріалознавства Офіційні документи прийому в 2021 році

Бали для вступу на спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”
 • Відповідно до Правил прийому у 2021 році для вступу на спеціальність 105 “Прикладна фізика та наноматеріали” наступні предмети ЗНО з ваговими коефіцієнтами:
105 Прикладна фізика та наноматеріали ДП 1. Українська мова 0,25
2. Математика 0,5
3. Фізика або іноземна мова, або історія України, або хімія, або географія, або біологія 0,2

СЕРТИФІКАТИ ЗНО 2018, 2019, 2020, 2021

Формула для розрахунку конкурсного бала:

 КБ = (П1 ∙ К1 + П2 ∙ К2 + П3 ∙ К3 + СДП ∙ КСДП) ∙ СК ∙ ГК

 • П1…П3 – бал за відповідний конкурсний предмет
 • К1…К3 – відповідний коефіцієнт конкурсного предмету
 • СДП – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки
 • КСДП – коефіцієнт бала СДП для спеціальностей ДП – 0,05
 • СК – сільський коефіцієнт для випускників шкіл 2021 р., зареєстрованих в сільській місцевості – 1,02 (для спеціальностей ДП – 1,05)
 • ГК – галузевий коефіцієнт для заяв з пріоритетністю 1 або 2 на спеціальності ДП – 1,02
 • ДП – спеціальності, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому)
 • Вагові коефіцієнти за мотиваційний лист та середній бал свідоцтва про ПЗСО – 0
 • Максимальний конкурсний бал становить 200
 • Мінімальний для зарахування – 125

online-калькулятор для розрахунку конкурсного балу

Етапи вступної кампанії (вступники на основі повної загальної середньої освіти)

 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 1 липня  2021 р.
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів на основі ЗНО 23 липня 2021 р., 18:00
Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 28.07.2021 р., 12:00
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18-ї год. 02.08.2021 р.
Терміни зарахування вступників за державним замовленням до 9 серпня
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 17 серпня

 

Вартість навчання для контрактної форми навчання 20 900 грн/рік

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту