ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

Щоб здійснити вибір дисциплін на 2020-2021 навчальний рік, заповніть анкету, що знаходиться внизу цієї сторінки.

Шановні учасники навчального процесу – студенти, Фізико-технічний інститут разом з усім КПІ ім. Сікорського реалізує новації закладені у Законі про Вищу освіту, зокрема надання можливості для кожного студента за допомогою виборності частини дисциплін.

Пропонуємо вибір для студентів за освітньою програмою ПРИКЛАДНА ФІЗИКА.

В межах освітніх програм ти можеш за посиланнями ознайомитись з анотаціями запропонованих у весняному семестрі дисциплін, уточнити в чаті, якщо потрібно, їх зміст і зробити свій вибір.

Після того, як вибір зроблено, твоє бажання буде розглянуто. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде відбуватись за рейтингом. Обрану дисципліну маєш внести до свого індивідуального навчального плану.

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтесь у telegram-чат:

Вибір студента обов’язково буде розглянуто. Якщо кількість місць в альтернативній групі обмежена, відбір буде здійснюватися за рейтингом. Обрану дисципліну необхідно внести до індивідуального плану студента.

Студентам 2-го року навчання група ФФ-93 пропонується обрати три  з 6 дисицплін. Обирату одну дисципліну з рядка:

Вибіркові дисципліни ОП «Прикладна фізика»

 

4- семестр
Блок «Високі фізичні технології», «Фізика живих систем» Блок «Фізика новітніх джерел енергії»
Група ФФ-91, ФФ-92 Група ФФ-93

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

(Гордійко Н.О.)

Кількість кредитів -2,5 18 / 0 / 36

Залік

Анотація:

Предметом навчальної дисципліни є програмні засоби для математичного моделювання фізичних процесів: система програмування та моделювання MatLab, призначена для розв’язання різних класів математичних та технічних задач і є широко застосовуваним засобом розв’язання обчислювальних задач та математичного моделювання, та її пакети розширення (Toolboxes), зокрема, Simulink, а також Maple, Mathematica тощо. Розглядається дослідження функцій, розв’язання рівнянь, числове інтегрування та інтерполяція, розв’язання ДР та систем, задач математичної фізики, цифрова обробка сигналів та зображень, геометричне моделювання поверхонь та анімація, основи візуального моделювання динамічних систем та ін.

 

Основи теплової енергетики

( Борисенко А.В. Професор кафедри ТЕУ Т та АЕС )

Кількість кредитів -2,5 36 / 18 / 0     Залік

Анотація:

Метою дисципліни є формування у студентів:– знань з історії, сучасного стану та перспектив розвитку теплової енергетики України та світу в цілому;– навичок самостійно виконувати пошук інформації для володіння актуальними знаннями в галузі фізики теплоенергетичних систем та перспектив їх розвитку.студенти після засвоєння дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:знання:технологій, що використовуються в тепловій енергетиці, фізичних процесів та обладнання для їх реалізації;уміння:оцінювати основні фактори використання різних технологій теплової енергетики та устаткування в конкретних умовах;досвід:аналіз перспективних напрямків і проблем розвитку теплової енергетики та презентація їх результатів.

Основи метрології в прикладній фізиці

(Негрійко А.М.)

Кількість кредитів -2,5  36/ 0 / 0. Залік

Анотація:

Курс включає два модулі, перший з яких присвячений вивченню основних понять метрології як науки про вимірювання, у тому числі методів забезпечення точності та єдності вимірювань, обробки результатів експерименту, форми подання результатів вимірювань та розрахунки їх невизначеності.  Другий модуль  спрямований на поглиблену підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика» у галузі фізичних основ метрології і базується на оригінальних публікаціях у науковій літературі щодо принципів роботи еталонів основних фізичних величин та сучасних тенденцій їх розвитку.

Відновлювані джерела енергії

( Панченко Н.А. )

Кількість кредитів -2,5  36 / 18 / 0        Залік

Анотація:

Проблеми сучасної енергетики спонукають до пошуку нових шляхів

енергозабезпечення людства, одним з яких є відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), а саме – енергії Сонця та Землі. До того ж ВДЕ вирішують ряд проблем, які виникають у процесі функціонування традиційної енергетики, в тому числі щодо шкідливого впливу на навколишнє середовище. Тому саме ВДЕ є найбільш перспективним напрямком розвитку світової енергетики.

Дисципліна детально розглядає основні види ВДЕ, методи їх отримання та ефективного використання. Також наводяться технічні рішення, конструкції та приклади діючих установок працюючих на ВДЕ.

 Програмування (____________________)

Кількість кредитів – 3  36 / 18 / 0  Іспит

Анотація:

Проблем

Термодинаміка газового потоку
(ст.вик. Гільчук А.В.)Кількість кредитів – 3  36 / 18 / 0  ІспитАнотація:В курсі викладено основні поняття термодинаміки ідеальних та реальних газів, розглянуто основні термодинамічні процеси, рівняння для них та вид у P-v, T-s i-s діаграмах. Сформульовано термодинамічні рівняння для газового потоку, проведено їх аналіз та описано часткові випадки, розглянуто вплив різних чинників на розгін та гальмування газового потоку.  Проведено аналіз основних ідеальних циклів теплових машин, що працюють на ідеальних та реальних газах, визначено ккд та роботу циклів. Розглянуто типові цикли холодильних установок та визначено їх коефіцієнти ефективності.

Студентам 3-го року навчання група ФФ-83 пропонується обрати дві з 4-х дисицплін:

Вибіркові дисципліни ОП «Прикладна фізика»

Кафедра фізики енергетичних систем

6- семестр
Група ФФ-81, 82 Група ФФ-83

Рентгенівські методи досліджень

___________

Кількість кредитів -3,0       36/ 18 / 0

Анотація:

 

Основи конвективного теплообміну

Халатов А.А.

Кількість кредитів – 3,0       36/ 18 / 0

Іспит

Анотація:

Курс розглядає основні положення теорії конвективного теплообміну, яка є однією з базових дисциплін в системі підготовки фахівців у галузі прикладної фізики. Включає лекції, практичні заняття та курсову роботу. У ньому розглянуті основи теорії подібності фізичних явищ, методи розрахунку конвективного теплообміну при зовнішньому обтіканні тіл, при русі в каналах, при кипінні рідин і конденсації пари, великій швидкості руху потоку і в розріджених газах. Отримані знання можуть бути використані при розрахунку теплового стану і систем охолодження енергетичних установок різного призначення, а також при виконанні навчально-дослідних робіт, дипломних робіт бакалаврів  та магістерських дисертацій.

Основи радіоелектроніки

 

Кількість кредитів -3,0

36/18 /0   Залік

Анотація:

 

Теорія теплопровідності

(Гільчук А.В.)

Кількість кредитів -3,0

36/ 18 /0        Залік

Анотація:

Дисципліна дає основні
знання про процеси переносу теплоти в просторі з неоднорідним розподілом температури.
Теорія теплопровідності – наука про перенесення теплоти структурними частинками
речовини (молекулами, атомами, електронами) в процесі їх теплового руху. Такий
теплообмін може відбуватися в будь-яких тілах з неоднорідним розподілом температури,
але механізм переносу теплоти залежить від агрегатного стану тіла.


Студентам 4-го року навчання група ФФ-72 пропонується обрати дві з 4-х дисицплін:

7- семестр
Група ФФ-71 (ФФ-71.2) Група ФФ-72
 Квантова електроніка

Основи фізики металів

 

 Термодинаміка складних систем

доц. Долгошей В.Б.

36/18/0   іспит

 

 

 

8- семестр
Група ФФ-71 (ФФ-71.2) Група ФФ-72

Біофізика складних систем

(Білан П.В.)

Кількість кредитів -2,5

36/ 0 / 0

Анотація:

 

Метою дисципліни є досконале вивчення на сучасному рівні теоретичних та експериментальних основ біофізичних процесів в організмі тварин та людини, знайомство з сучасними методологічними підходами і фізичними приладами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці та вивчення механізмів нервової регуляції функцій організму, процесів кодування та переробки інформації в ньому, вивчення найсучасніших експериментальних методів.

Набуті знання і навички дозволять студентам в повній мірі використовувати в своїй подальшій роботі всі сучасні досягнення сучасної біофізики в області вивчення складних систем для проведення біофізичних експериментів, обробки, зберігання і аналізу інформації.

Теорія гідродинамічної стійкості

(Воропаєв Г.О.)

Кількість кредитів -2,5

18/ 9 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є отримання студентами професійних знань з розрахунку параметрів та визначення умов, що забезпечують сталі режими течії та теплообміну в рідинних середовищах. Отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів та забезпечувати реалізацію розрахункових режимів функціонування елементів енергетичних систем.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних видів нестійкості течій рідини та закономірностей їх виникнення;

вміння: самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі стійкості характерних течій рідини;

досвід: розрахунку границь стійкості основних станів та умов зміни режимів течії рідини у сучасних та перспективних енергетичних установках.

 

Основи біофізики

(_____________________)

Кількість кредитів – 4,0   36/27  Іспит

 

(ст. викл, к.ф.-м.н. Гільчук А.В.)

Кількість кредитів – 4,0  36/18  Іспит

Дисципліна дає основні відомості про будову та властивості металів і сплавів, методи одержання металів та сплавів та їх дослідження, освітлює основні засади для розвитку майбутніх спеціалістів у даній галузі.

 

 

Студентам 6-го року навчання група ФФ-92мн пропонується обрати чотири  дисицпліни (обирати лише одну з рядка):

10-й семестр

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Загородній В.В.

Кількість кредитів -3,5

залік

36/ 0 / 18

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація:

Метою дисципліни є ознайомлення з основними сучасними підходами щодо: застосування комплексних класичних фізичних методів дослідження матеріалів та продукції наноелектроніки, тощо для забезпечення (завдяки системного аналізу процесів) прогнозуючого синтезу матеріалів, оволодіння основними методами кількісної та якісної оцінки поверхні матеріалу, його пошарового фазового та елементного складу в залежності від зовнішнього фізико-хімічного впливу, у тому числі під час синтезу покриттів на підлозі, а також давати пояснення сучасної термі­нології фізичної лексики.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ЛОКАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Гільчук А.В.

Кількість кредитів -3,5

іспит

36/ 18 / 0

Анотація:

Розглянуто класифікацію методів аналізу за типом дії на зразок і типом частинок або випромінювання, що аналізується. Наведено класифікацію методів досліджень за типом досліджуваної характеристики: дослідження мікроструктури, структури, фазового та елементного складу. Розглянуто теоретичні основи, принципи та технічні реалізації наступних методів: скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія, тунельна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, дифракція зворотно

розсіяних електронів, рентгенівський мікроаналіз, Оже-електронна спектроскопія, фотоелектронна спектроскопія, вторинно-йонна масс-спектрометрія, методи вимірювання мікро- та нанотвердості.

Група ФФ-91 мн 91 мп Група ФФ-92мн 

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ІНФРАЧЕРВОНА ЕЛЕКТРОНІКА

Тетьоркін В.В.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/ 0 / 0

Анотація:

Дисципліна передбачає поглиблене вивчення властивостей матеріалів та структур сучасної напівпровідникової інфрачервоної електроніки, ознайомлення з основними проблемами інфрачервоної електроніки – розробкою та створенням фотоприймачів, світлодіодів та інжекційних лазерів. Розглядаються різні типи дискретних та багатоелементних фотоприймачів – фоторезистори, фотодіоди, болометри, світлодіодні лінійки та багатоелементні матриці. Будуть також розглянуті методи отримання інфрачервоних зображень та їх використання в науці, медицині, промисловості та сільському господарстві Значну увагу в курсі лекцій буде приділено фізиці інфрачервоних світло діодів та напівпровідникових інжекційних лазерів. Будуть розглянуті досягнення напівпровідникової нанотехнології для створення інфрачервоних приладів на основі квантово-розмірних структур (надграток. Структур з багатьма квантовими ямами, квантових точок).

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОФІЗИКА МЕМБРАННИХ СТРУКТУР

Маслов  В.Ю.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/ 0 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є формування у студентів таких здатностей:

Розуміння фундаментального значення клітинної мембрани та ролі окремих мембранних структур у функціонуванні збудливих тканин.

Знання теоретичних основ біоелектричних процесів та найважливіших сучасних біофізичних та електрофізіологічних методів дослідження збудливих клітин. Передбачається вивчення механізмів, які визначають генерування та передачу імпульсації нервовою клітиною, міжнейронну взаємодію, а також знайомство з основними принципами моделювання електричної активності нервових клітин.

Важливе освітнє значення модуля «Біофізика мембранних структур» полягає у її міждисциплінарності, поєднанні біофізичних підходів з фізіологічними, біохімічними, фізико-хімічними.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДНИЦЬКІ УСТАНОВКИ Доник Т.В.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/18 / 0

Анотація:

Метою дисципліни є формування у студентів здатностей: володіти та вміти застосовувати знання зі створення та експлуатації експериментальних

дослідницьких установок теплофізичного профіля; вміти використовувати технічні рішення, конструкції та приклади діючих і перспективних

експериментальних установок;

Студенти після засвоєння курсу демонструють знання з організації та експлуатації експерементальних установок та стендів для дослідження теплофізичних процесі в енергетиці; вміють розробити та створити експериментальні установок теплофізичного профілю, знають правила експлуатації технічного обладнання, яке використовується в теплофізичних лабораторіях.

Група ФФ-91 мн 91 мп Група ФФ-91 мн   Група ФФ-92мн 

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ОПТИКА І ФОТОНІКА

Стронський О.В.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/ 18 / 0

 

Анотація:

Дисципліна надає ґрунтовні знання з інтегральної та волоконної оптики і демонструє їх можливості при розв’язанні практичних задач та спроможності до проектування та експлуатації відповідних волоконно-оптичних систем.

Вивчаються: теоретичні аспекти розповсюдження світла вздовж діелектричних хвилеводів;

практичні аспекти виготовлення базових елементів;

фізичні принципи побудови та можливості волоконно- та інтегрально-оптичних вузлів та систем;

.

 

 

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОХІМІЯ КЛІТИННИХ ПРОЦЕСІВ

Борисова Т.О.

Кількість кредитів -3,0

залік

36/ 0 / 0

 

Анотація:

Дисципліна має на меті вивчення основ біохімічних процесів в організмі тварин та людини, ознайомлення з сучасними уявленнями про біологічні мембрани та їх участь в передачі інформації в клітині, методологічними підходами та біохімічними методами, що широко застосовуються в експериментальній біофізиці та біохімії. Передбачається вивчення механізмів нервової та гуморальної регуляції функцій організму, процесів кодування та переробки інформації в ньому, вивчення найсучасніших  експериментальних методів з метою розвитку навичок постановки експерименту, спостереження біологічних явищ та обробки результатів

ОП ПФ

Нова альтернативна:

ПРИКЛАДНА ГАЗОДИНАМІКА

Турік В.М.

Кількість кредитів -3,0

залік

0/18 / 0

Анотація:

 

Метою дисципліни  є формування у студентів здатностей:

– ставити, аналізувати та розв’язувати задачі визначення просторово-часових полів параметрів суцільних середовищ, що перебувають у станах рівноваги або руху при заданих початкових і межових умовах, у тому числі при наявності магнітного поля; аналітичне, чисельне або експериментальне вивчення цих параметрів  є ключовою частиною розрахунків і проектування раціональних конструкцій об’єктів нової техніки, а також лабораторних установок для фізичних досліджень;

– проводити дослідження фізичних, гідрогазодинамічних процесів в об’єктах енергетичних систем, включаючи експериментальні термоядерні установки, новітні джерела енергії, МГД-машини, енергетичні та технологічні плазмотрони тощо, без чого неможливе їх проектування та експлуатація.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

ФІЗИКА НЕВПОРЯДКОВАНИХ СИСТЕМ

Дімітрієв О.П.

Кількість кредитів -3,5

Форма звітності: Екзамен

36/ 0 / 0

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація:

Метою курсу  є вивчення основних понять фізики невпорядкованих систем, термінів та їх визначень, основ теоретичного забезпечення досліджень, методів математичного забезпечення і засобів їх реалізації, принципів побудови фундаментальних моделей, застосованих у фізиці невпорядкованих систем, як прикладів використання новітніх досягнень науки і техники у вивченні вказаного середовища.

ОП ПФ

Є в навчальному плані:

БІОФІЗИКА СИНАПТИЧНОЇ ПЕРЕДАЧІ

Федулова С.А..

Кількість кредитів -3,5

Форма звітності:Екзамен

36/ 0 / 0

Кількість лек. в семестрі/ кількість практик/ кількість лаб.

 

Анотація

Курс “Біофізика синаптичної передачі” є одним з головних розділів нейрофізіології. Цей курс планує знайомство з сучасними методиками вивчення поодиноких нервових клітин, нервових терміналей та оптичних і фізичних приладів, що застосовуються в сучасній нейрофізіології і експериментальній біофізиці. Передбачається вивчення у системі функціювання нервової клітини ролі і взаємодії різних типів мембранних каналів кальцієвого та калієвого струмів, що визначають її інтегративні властивості.:

 

 

ОП ПФ

Нова альтернативна:

Фундаментальні основи ГАЗОДИНАМІКИ

Турік В.М.

Кількість кредитів -3,5

залік

36/ 0 / 0

Анотація

Газодинаміка вивчає рух газів з високими швидкостями, що спричиняє істотний вплив на характеристики течії стисливості як першопричини цілої низки якісно нових, порівняно з гідродинамікою, явищ, перше місце серед яких займають ударні хвилі. Це виділяє курс газодинаміки в один з окремих і важливих  розділів фізики суцільних середовищ, який заснований на загальних законах термодинаміки та гідромеханіки, а у випадку сильно розріджених газів – на засадах кінетичної теорії газів.

Вступ до курсу газодинаміки.   Фундаментальні рівняння газодинаміки

 

Google-форми для обирання дисциплін:

  1. Для 2-го курсу
  2. Для 3-го курсу
  3. Для 4-го курсу
  4. Для 5-го курсу

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту