Воропаєв Геннадій Олександрович

???????????????????????????????

Воропаєв Геннадій Олександрович

Науковий ступінь: д.ф.-м.н.
Вчене звання: професор, чл.-кор. НАН України
Основне місце роботи: Інститут гідромеханіки НАН України
Сторінка на Scopus
Сторінка на Google Scholar
ORCID ID:

 

Читає курси:
Теорія гідродинамічної стійкості (лекції, практичні ІV курс)


Метою дисципліни є отримання студентами професійних знань з розрахунку параметрів та визначення умов, що забезпечують сталі режими течії та теплообміну в рідинних середовищах. Отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів та забезпечувати реалізацію розрахункових режимів функціонування елементів енергетичних систем.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних видів нестійкості течій рідини та закономірностей їх виникнення;

вміння: самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі стійкості характерних течій рідини;

досвід: розрахунку границь стійкості основних станів та умов зміни режимів течії рідини у сучасних та перспективних енергетичних установках.Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту