Навчальна література

 

 

   Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие: под. ред. Г.М. Доброва. — К.: Вища школа, 1985. — 223с
   B.І. Жданов Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія. К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 84 с.
 Термодинамика газового потока  Халатов А. А., Гильчук А.В. Термодинамика газового потока : учебное пособие для студентов направления подготовки «Прикладная физика» / А. А. Халатов, А. В. Гильчук , НТУУ «КПИ». – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 142.
Пономаренко, С. М. Основи фізики горіння [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; НТУУ «КПІ» ; відп. ред. Т. В. Литвинова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 85 c. – Бібліогр.: с. 84–85. – Назва з екрана.
– Доступ: Версія, що оновлюється
– Доступ з бібліотеки КПІ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15395
Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах Жданов В.І. Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах / В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В. Тугай// Київ: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл: 1,43 Мбайт), 2016. – ухвалено Вченою Радою ФТІ, протокол№10 від 26.10.2016 .  –  147 с.– Доступ з бібліотеки КПІ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15395
Квантова механіка. Навчальний посібник Кобушкін О.П. Квантова механіка. Навчальний посібник// Київ: НТУУ «КПІ», Електронні текстові дані (1 файл: 1,70 Мбайт), 2016. – ухвалено Методичною Радою НТУУ “КПІ ім. Сікорського”,  від 13.12.2016 .  –  263 с. – Доступ з бібліотеки КПІ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18348
Методичні вказівки до курсу «Відновлювальні джерела енергії» Відновлювальні джерела енергії: метод. вказівки до курсу / уклад.: Н.А. Панченко, Т.В. Доник. – К:  КПІ ім. І.Сікорського, 2019. – 26 с.

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту