Навчальна література

  1.  Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие: под. ред. Г.М. Доброва. — К.: Вища школа, 1985. — 223 с.

  2. B.І. Жданов Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія. К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 84 с.

  3. Халатов А. А., Гильчук А.В. Термодинамика газового потока : учебное пособие для студентов направления подготовки «Прикладная физика» / А. А. Халатов, А. В. Гильчук , НТУУ «КПИ». – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 142.

  4. Пономаренко, С. М. Основи фізики горіння: навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; НТУУ «КПІ» ; відп. ред. Т. В. Литвинова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 85 c. – Бібліогр.: с. 84–85.

  5.  Жданов В.І. Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах / В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В. Тугай// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  147 с.

  6. Кобушкін О.П. Квантова механіка. Навчальний посібник// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  263 с.

  7. Відновлювальні джерела енергії: метод. вказівки до курсу / уклад.: Н.А. Панченко, Т.В. Доник. – К:  КПІ ім. І.Сікорського, 2019. – 26 с.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту