Навчальна література

 1.  Дикий Н.А., Халатов А.А. Основы научных исследований. Учебное пособие: под. ред. Г.М. Доброва. — К.: Вища школа, 1985. — 223 с.

 2. B.І. Жданов Класична теорія електромагнітного поля. Мікроскопічна теорія. К.: НТУУ “КПІ”, 2014. – 84 с.

 3. Халатов А. А., Гильчук А.В. Термодинамика газового потока : учебное пособие для студентов направления подготовки «Прикладная физика» / А. А. Халатов, А. В. Гильчук , НТУУ «КПИ». – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 142.

 4. Пономаренко, С. М. Основи фізики горіння: навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; НТУУ «КПІ» ; відп. ред. Т. В. Литвинова. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,58 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 85 c. – Бібліогр.: с. 84–85.

 5.  Жданов В.І. Біфуркація та критичні параметри в астрономічних системах / В.І.Жданов, І.В.Стьопочкіна, А.В. Тугай// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  147 с.

 6. Кобушкін О.П. Квантова механіка. Навчальний посібник// Київ: НТУУ «КПІ», 2016. –  263 с.

 7. Відновлювальні джерела енергії: метод. вказівки до курсу / уклад.: Н.А. Панченко, Т.В. Доник. – К:  КПІ ім. І.Сікорського, 2019. – 26 с.
 8. Ponomarenko, S. M. Physics 1. Mechanics. Problems [Electronic resource]. For specialties 113 Applied Mathematics and 125 Cybersecurity / S. M. Ponomarenko; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 52 p.
 9. Physics 1. Mechanics : methodical instructions for laboratory works for specialties 113 «Applied Mathematics» and 125 «Cybersecurity»  [Electronic resource] / S. M. Ponomarenko, V. B. Dolgoshey ; Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. – Kyiv : Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2018. – 36 p.
 10. Пономаренко, С. М. Електрика та магнетизм: збірник задач [Електронний ресурс] : навчальний посібник / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 148 с. – Назва з екрана.
 11. Електрика та магнетизм: Лабораторний практикум. Змінний струм [Електроний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, Ю. О.
  Тараненко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 3.30 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 40 с.
 12. Класична електродинаміка: Збірник задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» та 113 «Прикладна математика» / В. І. Жданов, С. М. Пономаренко, В. Б. Долгошей ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. — 96 с.
 13. Основи фізики горіння : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освітньо-науковою програмою «Прикладна фізика» спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / С. М. Пономаренко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,98 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. – 107 с.
 14. Оптика: Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад. С. М. Пономаренко, В. В. Іванова ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. —  Електронні текстові дані (1 файл: 0.7 МБ). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
  2021. — 37 с.

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту