Портрет випускника

Бакалавр


 1.  Знання з предметної області
 • Вміє застосовувати апарат математичного аналізу.
 • Вміє використовувати положення аналітичної геометрії та лінійної алгебри.
 • Вміє розв’язувати диференціальні та інтегральні рівняння.
 • Вміє застосовувати основні положення теорії ймовірностей та математичної статистики.
 • Вміє формувати якісні та кількісні уявлення про ієрархію і рівні організації матерії від мікросвіту до Всесвіту.
 1.  Когнітивні навички з предметної області
 • Здатний робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні рекомендації, застосовувати знання для вирішення сучасних фізико-математичних задач та освоєння сучасних напрямків наукової діяльності.
 • Вміє провести зіставлення і встановлення зв’язків між характеристиками фізичних систем явищами, процесами і механізмами на базі наступних основних розділів загальної фізики.
 • Вміє застосовувати знання фізики  для пояснення отриманих даних і передбачення нових наукових результатів, вміє впроваджувати здобуті фундаментальні знання при розробці нових наукових методик, в новітніх промислових технологіях, зразках нової техніки і апаратури та новітніх джерелах енергії.
 1. Практичні навички з предметної області
 • Вміє складати під керівництвом плани фундаментальних і прикладних досліджень.
 • Вміє користуватись методами математичного моделювання фізичних процесів.
 • Вміє експлувати, обслуговувати стандартну апаратуру, пристрої для фізичних спостережень, експериментів, досліджень.
 • Вміє отримати на базі фізичних методик, методів, вимірювальної апаратури комплекс експериментальних і теоретичних даних.
 • Володіє загальними принципами дії фізичних пристроїв та апаратури. Знання основ цифрової техніки.
 • Володіти параметрами штучних пристроїв та стандартної апаратури.
 • Знає і володіє матеріально-технічною базою обчислювальної техніки.
 • Вміє під керівництвом тестувати стандартну апаратуру і штучні пристрої, складати технічну документацію.
 • Вміє використовувати програмне забезпечення для функціонування електронно-обчислювальних пристроїв.
 • Вміє застосовувати програмне забезпечення для вирішення математичних задач і обробки результатів фізичних досліджень.
 1. Загальні Вміє та Має навички
 • Вміє визначати цілі та завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне і безпечне виконання.
 • Здатний організовувати власну діяльність як складову колективної діяльності.
 • Вміє формувати орієнтовну основу власних дій в умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомлення мети діяльності та її структури.
 • Здатний в умовах виробничої діяльності проводити соціологічні дослідження.
 • Має навички у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
 • Має навички визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті, отримані за результатами аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань, з використанням критеріїв класифікації суспільних об’єднань та рухів.
 • Вміє застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів.

Професійні профілі випускників

Бакалавр прикладної фізики  підготовлений до роботи в науково-дослідних інститутах НАН України фізичного та енергетичного профілю, в установах МОНМС України, в установах та організаціях фізико-технічного спрямування. Бакалавр прикладної фізики здатний виконувати таку роботу:

 • брати участь у проведенні фізичного та біофізичного експерименту на рівні лаборанта;
 • опрацьовувати літературу і брати участь у теоретичних дослідженнях та комп’ютерному моделюванні фізичних явищ та процесів;
 • брати участь у створенні математичного забезпечення комп’ютерної обробки результатів фізичного експерименту, діагностики, в розробці тестових систем фізичного спрямування;
 • брати участь в організації та проведенні лабораторних практикумів з фізики в загальноосвітній школі або вищому закладі освіти.

Бакалавр прикладної фізики може обіймати посади:

 • лаборант;
 • старший лаборант;
 • інженер-дослідник.

  Доступ до подальшого навчання

Бакалавр з прикладної фізики може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 105 “Прикладна фізика та наноматеріали”.

Магістр


1. Знання з предметної області

 • Володіє апаратом математичного аналізу, математичної фізики, диференціальної геометрії та математичного моделювання фізичних процесів.
 • Володіє фундаментальними законами фізики.
 • Якісне та кількісне уявлення про ієрархію та рівні організації матерії – від мікросвіту до величин масштабів Всесвіту.
 1. Когнітивні навички з предметної області
 • Володіє декількома розділами сучасної прикладної фізики та математики; Володіє і вміння застосовувати апарат математичного аналізу, математичної фізики, диференціальної геометрії та математичного моделювання фізичних процесів.
 • Здатний робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні рекомендації, застосовувати знання для розв’язання сучасних задач прикладної фізики.
 • Вміння будувати абстрактні моделі фізичних явищ і процесів, узагальнювати їх та віднаходити наслідки, які можна фізично інтерпретувати і спостерігати.
 1. Практичні навички з предметної області
 • Вміє будувати математичні моделі спостережуваних явищ і процесів.
 • Вміє аналізувати результати експериментальних досліджень з точки зору фундаментальних фізичних законів та в межах існуючих теоретичних схем.
 • Вміє розв’язувати диференціальні та інтегральні рівняння машинними методами.
 • Вміє вести моніторинг наукової інформації за допомогою бібліотечних каталогів та баз даних міжнародних електронних бібліотек.
 • Здатний аналізувати і реферувати науково-технічну інформацію та публікувати результати наукових досліджень.
 • Володіє програмними засобами створення та редагування наукових текстів.
 • Вміння використовувати програмне забезпечення для обробки результатів фізичних досліджень.
 • Володіє інформацією про стан наукових досліджень заданого напрямку в споріднених лабораторіях та наукових центрах (в тому числі й закордонних).
 • Вміє бачити цілісність фізичної задачі та має широку ерудицію.
 1. Загальні навички
 • Здатний діагностувати власні стани та почуття з метою забезпечення ефективної та безпечної діяльності.
 • Вміє визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне і безпечне виконання.
 • Здатний організовувати власну діяльність як складову колективної роботи.
 • Вміє формувати орієнтовний план власних дій в умовах виробничої або побутової діяльності на основі усвідомлення мети роботи та її структури.
 • Має навички у процесі роботи в певній соціальній групі, застосовуючи типові методи емпіричного соціологічного дослідження, визначати характеристики суспільної реальності.
 • Має навички визначати тип конкретного суспільного об’єднання та його місце в політичному житті, отримані за результатами аналізу державних нормативно-правових документів про суспільні об’єднання, програмних документів суспільних об’єднань, з використанням критеріїв класифікації суспільних об’єднань та рухів.
 • Вміє застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань в умовах вербальних ділових контактів з використанням засобів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних прийомів.

Професійні профілі випускників з прикладами

Магістр прикладної фізики фахово підготовлений до роботи в науково-дослідних інститутах НАН України фізичного, фізико-математичного та біофізичного профілю, в установах МОНМС України, в установах та організаціях фізико-математичного та фізико-технічного спрямування. Фахівець може обіймати первинні посади:

 • “Молодший  науковий співробітник” (у НДЧ ЗВО або у Інститутах НАН України);
 • “Асистент” та “Старший викладач” (у ЗВО).

 

Доступ до подальшого навчання
Магістр за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та астрономія» може продовжити навчання в університеті на третьому циклі вищої освіті як аспірант, або як учень програми PhD за спеціальністю.

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту