Кохтич Людмила Михайлівна

 

Кохтич Людмила МихайлівнаПосада: асистент
Науковий ступінь: к.ф.-м.н.
Сторінка в SCOPUS
Сторінка в Google Scholar
Сторінка в intellect
ORCID ID: 0000-0002-6973-9984

e-mail: kpi.physics.klm@gmail.com

Підвищення науково-педагогічної кваліфікації: НМК «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»:  № свідоцтва ПК 02070921/006041-20 від 01.07.2020, курс «Комерціалізація результатів наукових досліджень».


 

Викладає в 2020-2021 навчальному році такі дисципліни:

  1. Фізика 1. Механіка” (лабораторні заняття, І курс);
  2. Фізика 3. Оптика” (лабораторні заняття, І -ІІ курс);
  3. Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм. Оптика. Атомна фізика” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  4. Загальна фізика 2. Електрика та магнетизм” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  5. Моделі сучасної фізики 2” (практичні заняття, лабораторні заняття, І-ІІ курс);
  6. Атомна фізика” (лабораторні заняття, ІІІ курс)
  7. «Організація науково-інноваційної діяльності» (лекції, семінарські, здобувачі 3-го рівня вищої освіти).
YouTube канал
Дистанційне навчання

Доброго дня, шановні студенти та аспіранти!

Вітаю Вас з початком навчального року і сподіваюся, що він буде для новим етапом до великих і міцних знань! Дистанційне навчання може стати головним засобом навчання і в цьому семестрі. Сподіваюся, що ми всі разом все подолаємо, а отримані знання будуть такими ж як при звичайному навчанні.

За розкладом занять у режимі відеозв’язку за допомогою  zoom проводяться дистанційне навчання згідно теми дисципліни, захист лабораторних робіт. В інший час проводяться консультації без відеозв’язку у міру надходження матеріалів, запитань та часу у викладача із застосуванням telegram та електронної пошти.  Для кожної групи створено канал в месенджері telegram, в якому надано інформацію, що стосується конкретної групи та дисципліни:

ФІ-91, 92, 93, 94       –    лабораторні робити з “Моделі сучасної фізики 2“,

ФЕ-01                         –    лабораторні робити з “Фізика 1. Механіка”,       “Фізика 2. Електрика та магнетизм”

ФБ-01, 02, 03, 04, 05, 06            –    лабораторні робити з “Фізика 1. Механіка”,  “Фізика 2. Електрика та магнетизм”

ФФ 03                         –    лабораторний практикум з розділу “Фізика 1. Механіка

ФФ 83                         –   лабораторний практикум з розділу “Атомна фізика”

 

Розв’язки задач та протоколи лабораторних робіт потрібно надсилати на адресу kpi.physics.klm@gmail.com, сфотографувавши відповідні сторінки в зошиті, обов’язково додавши першу сторінку зошита (вказавши ПІП, номер групи).  Лабораторні роботи приймаються як в електронному виді так і в письмовому.  Протоколи робіт потрібно оформити в електронному виді згідно вимог (див. додаток у телеграмі) побригадно, на першій сторінці вказати номер бригади, прізвища студентів (не більше 4). Якщо в письмовому виді, тоді сфотографувати всі сторінки роботи, яка здається  + перша сторінка зошита. Кожна бригада чи студент обирає зручний варіант оформлення протоколів.

Календарний контроль виставляється за результатами, отриманими в період навчання до початку карантину та результатами, отриманими при реалізації  дистанційної форми навчання (бали додаються до вже наявних).

Терміни: практичні та лабораторні приймаються до наступного заняття, виключаючи день перед заняттям). Враховуючи, що лабораторні роботи не можливо виконати дистанційно, вони будуть виконуватись після закінчення карантину, а наявні можна здати в період 2 занять, однак попереднє надання протоколу має бути надано продовж 2-х тижнів, тобто до наступного заняття за розкладом.

Успіхів всім, здоров’я, ефективного використання карантину. Бережіть себе та своїх рідних!

Кохтич Людмила Михайлівна займається теоретико-експериментальними дослідженнями в галузі наноматеріалів й нанотехнологій, зокрема, вивченням періодичних й хаотичних наноструктур та їх прикладне застосування.

Поточна наукова робота включає розробку, удосконалення та всебічне дослідження органо-неорганічних нанокомпозитів з мікро- й нанорозмірними включенями різної природи, механізмів формування структур на їх основі, використовуючи періодичне світлове поле, з’ясування оптичних, люмінесцентних і дифракційних властивостей просторових структур, вивчення термодинамічних й експлуатаційних параметрів, реалізації на їх основі покриттів із заданими параметрам,  новітніх пристроїв фотоніки.

Отримані результати роботи можуть бути теоретичною базою для розширення функціональних параметрів (міцність, пружність, пластичність, термічна й хімічної стабільність/деструкція в поєднанні з оптичними характеристиками, такими як люмінесценція та ін.) полімерних композитів та збільшення сфери їх практичного застосування, а саме для покриття сучасних установок й пристроїв та елементів в макро та мікро масштабах, які працюють умовах, що різко змінюються в широких діапазонах (температури, тиску, агресивні середовища тощо).

Кохтич Л.М. є автором та співавтором понад 50 наукових праць, в т.ч. 3 колективних монографій й 2 авторських свідоцт на винаходи. Загальна кількість посилань становить більше 100.

Результати досліджень відзначені премією Президента України для молодих вчених, премією М.Т. Шпака “За досягнення в області оптики, спектроскопії та лазерної фізики” та стипендією Верховної Ради України.

вручення Премії

Основні досягнення:

Розв’язана науково-технічна проблема розробки й комплексного дослідження фотополімерних нанокомпозитів і закономірностей формування на їх основі об’ємних періодичних структур.

Запропоновано загальний підхід до вибору фотополімерних компонент нанокомпозитів, який базується на використанні суміші двох мономерів з різною функціональністю та реакційною здатністю, що забезпечує ефективний просторовий перерозподіл НЧ різної природи в полімерній матриці. Вперше продемонстровано  отримання стабільних об’ємних структур полімер-НЧ металу з високим вмістом НЧ і низьким рівнем дефектності. Формування структур відбувається в результаті синтезу НЧ з прекурсора, періодично розподіленого в полімерній матриці.

З використанням НЧ різної природи: TiO2, ZrO2, SiO2, LaPO4:Се,Тb, CdZnS2, Au, CdSe/ZnS та прекурсору НЧ срібла розроблені та оптимізовані ефективні нанокомпозити і отримані на їх основі об’ємні періодичні структури з періодом 0.3-3мкм й амплітудою модуляції показника заломлення 0.005-0.026, що перевищує величини, досягнуті в існуючих зарубіжних аналогах. Досліджені голографічні властивості отриманих нанокомпозитів та механізми впорядкування НЧ. Також вивчені дифракційні, оптичні, структурні, люмінесцентні й лазерні властивості періодичних структур, виготовлених на їх основі.

Реалізовано ряд голографічних оптичних елементів, лазерів з розподіленим зворотнім зв’язком, сенсорів та фільтрів з високими експлуатаційними  параметрами, стабільність яких зберігається протягом восьми і більше років.

Одержані результати мають важливе значення для створення та розвитку в Україні функціональних наноматеріалів та новітніх пристроїв фотоніки.

на сайт

 

Під час науково-педагогічної діяльності Людмила Михайлівна пройшла курс підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  за курсом «Комерціалізація результатів наукових досліджень», НМК «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ»:  № свідоцтва ПК 02070921/006041-20 від 01.07.2020.

Для реалізації поставлений цілей викладання курсу  вроховувався досвід Л.М. Кохтич під час наукової роботи в Інституті фізики НАН України в прийманні участі у виконанні таких основних проектів та науково-технічних тем:

0119U1033831, «Формування періодичних структур на мономерних сумішах голографічним методом», 2019-2021р.,

1.4 B/164, Дослідження квантових і  когерентних оптичних  процесів при дії лазерного випромінювання з керованими спектральними та часовими характеристиками на атоми, молекули, нано- і мікросистеми (2016–2020 рр.);

3/19-H, Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів та нанотехнологій (2015–2019 рр., програма НАНУ);

ВЦ-157, Оптичні, електрофізичні, магнітотранспортні властивості атомно-молекулярних систем та твердотільних об’єктів з різним типом провідності та структурної організації (2012-2016 рр);

2016, NineSigma, № 9314423, «Розробка фазових об’ємних голографічних матеріалів з низьким рівнем розсіювання» (США, Японія);

Грант Фонду Этторе Майорана і Центру наукової культури, Італія (2015, 2013);

Грант в рамках проекту «Нанотвінінг» (Сьомої Рамкової Програми Європейського Союзу з досліджень та технологічного розвитку) для участі в міжнародній науковій школі “Наноструктури для оптики та фотоніки” (2013);

№ 10/07-Н-25с, «Дослідження фізичних властивостей наноматеріалів  для електроніки, фотоніки, спінтроніки та інформаційних технологій», 2006-2007рр., державний реєстраційний номер  0107U008887;

№ М/57-2008, україно-німецький проект «Розробка нових органо-неорганічних полімеризаційноздатних нанокомпозитів для голографії та оптоелектроніки», 2008р, державний реєстраційний номер 0108U003266;

№ Ф29.1/317 – Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України «Фотофізика світлочутливих органо-неорганічних нанокомпозитів для голографії та оптоелектроніки» 2009-2010 рр, державний реєстраційний номер  0109U005356 (україно-білоруського проекту);

М/268-2012, україно-німецького проекту «Полімерні лазери з розподіленим зворотним зв’язком на основі  органо – неорганічних нанокомпозитів», 2012 р., державний реєстраційний номер 0112U004573;

№ 1.1.4.13 – Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій», 2010-2014 рр., державний реєстраційний номер  0110U006228;

Україно-білоруський проект ДФФД-БРФФД “Субмікронні періодичні структури на основі фотополімерних плазмонних нанокомпозитів: динаміка оптичного відгуку на фемтосекундне лазерне збудження”(2013-2014);

Україно-білоруський проект ДФФД-БРФФД “Надшвидкі електронні процеси і нелінійно-оптичні явища у фотополімерних композитах з наночастинками металів і періодичних структурах на їх основі”(2011-2012);

Проект «Розробка та дослідження нових механізмів керування механічним рухом атомів, молекул, наночастинок у градієнтних стаціонарних та імпульсних лазерних полях та розробка на їх основі нових технологій наноінженерії» в межах державної цільової науково-технічної програми (2010-2014);

Україно-білоруський проект “ДФФД – БРФФД «Фотофізика світлочутливих органо-неорганічних нанокомпозитів для голографії та оптоелектроніки» (2009-2010);

Україно-німецький проект «Розробка нових органо-неорганічних полімеризаційноздатних нанокомпозитів для голографії та оптоелектроніки» (2006-2008);

Проект «Дослідження фізичних властивостей наноматеріалів  для електроніки, фотоніки, спінтроніки та інформаційних технологій» в межах програми фундаментальних досліджень НАН України (2006-2009).

Кохтич Л.М. приймала участь в школі та конкурсі проектів оборонних технологій «Sikorsky Challenge» (КПІ) з Укроборонпром, в результаті чого було підписано угоду про наміри співробітництва з Луцьким авіаремонтним заводом.

Фото свідоцтва про підвищення кваліфікації


 


 

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту