Основи наукових досліджень

Програму навчальної дисципліни Основи наукових досліджень складено відповідно до освітньої програми Прикладна фізика другого рівня вищої освіти спеціальності 105 Прикладана фізика та наноматераіли.

Навчальна дисципліна належить до циклу Дослідницький (науковий) компонент за вибором студента.
Статус навчальної дисципліни вибіркова.
Обсяг навчальної дисципліни 2 кредита ЄКТС.

Лектор  Панченко Надія Анатоліївна

Практичні Ткач Варвара Сергіївна

 

Метою навчального курсу «Основи наукових досліджень» є формування у студентів здатностей:

  • системної постановки при вирішенні теоретичних та практичних завдань;
  • правильного застосування набутих при попередньому навчанні знань для проведення наукових досліджень;
  • розуміти межі своєї компетентності та планування її підвищення.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання: основних форм науково-дослідної роботи, про керівництво, планування та облік науково-дослідної роботи (на прикладі вищого навчального закладу), загальних вимог до НДР та правил оформлення науково-дослідної роботи.

вміння: раціонально організувати працю науковців, пошуку науково-технічної інформації, аналізу та інтерпретації одержаних результатів; чітко, ясно і аргументовано викладати наукову інформацію та свої висновки.

досвід: самостійної роботи із науковою та технічною літературою; проведення разом з науковим керівником науково-дослідної роботи; підготовки до публікацій у фахових журналах результатів досліджень; пошуку можливостей впровадження отриманих результатів у виробництво, учбовий процес, методичне забезпечення.

Методвказівки до курсу

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту