Спецглави теорії теплообміну

Теорія теплообміну є однією з фундаментальних дисциплін енергетичного циклу в системі підготовки магістрів за напрямом «Прикладна фізика» (Спеціалізація «Фізика енергетичних систем та новітніх джерел енергії»). Курс «Спецглави теорії теплообміну» є продовженням курсу «Основи конвективного теплообміну» і дає фундаментальні знання в галузі складних теплових процесів, які найбільш характерні для енергетичних систем. Викладання дисципліни включає лекції. Базою для вивчення даного предмету є дисципліни: «Математичний аналіз», «Загальна фізика. Теплота», «Теоретична фізика. Механіка», «Диференціальні рівняння», «Рівняння математичної фізики», «Термодинаміка газових потоків», «Основи конвективного теплообміну».

Вивчення дисципліни «Спецглави теорії теплообміну» повинно прищепити магістрам професійні знання в області методів розрахунку теплообміну в складних теплофізичних процесах. Отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів в енергетичних установках і розрахунки теплообміну та течій в елементах енергетичних систем.

Силабус дисципліни

 Питання до іспиту

Метою курсу є отримання студентами:

знань закономірностей теплообміну в складних термогазодинамічних процесах;

уміння самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати задачі теплообміну в елементах енергетичного устаткування:

навиків розрахунку теплових процесів в сучасних та перспективних енергетичних установках.

 Дистанційний ресурс Moodle 


Викладає дисципліну завідувач кафедрою, проф., д.т.н., академік НАН України Артем Артемович Халатов

khalatov

 

 

 

 

 

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту