Navie

Фізика суцільних середовищ

Викладає: проф. Турик Володимир Миколайович

Предмет навчальної дисципліни: Закони рівноваги та руху суцільних середовищ у полях масових і електромагнітних сил, а також їх взаємодії з твердими тілами

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності:

  • ставити, аналізувати та розв’язувати задачі визначення просторово-часових полів параметрів суцільних середовищ, що перебувають у станах рівноваги або руху при заданих початкових і межових умовах; аналітичне, чисельне або експериментальне вивчення цих параметрів  є ключовою частиною розрахунків і проектування раціональних конструкцій об’єктів нової техніки, а також лабораторних установок для фізичних досліджень;
  •  проводити дослідження фізичних, гідрогазодинамічних та теплофізичних процесів в об’єктах енергетичних систем, включаючи експериментальні термоядерні установки, новітні джерела енергії, МГД-машини, енергетичні та технологічні плазмотрони тощо, без чого неможливе їх проектування та експлуатація.

 

Основні завдання навчальної дисципліни: згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

 знання закономірностей руху та рівноваги рідин і газів, у тому числі в магнітному полі, а також їх взаємодії з обтічними тілами;

уміння самостійно формулювати, аналізувати  та  розв’язувати задачі фізики суцільного середовища;

досвід застосування прийомів та методів механіки суцільного середовища щодо аналізу роботи та оптимізації елементів конструкцій в умовах їх взаємодії з рідиною або газом в енергетичних установках, машинах, спорудах, в експериментальному обладнанні для фізичних досліджень.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту