Основи фізики металів

Викладає: доц. Гільчук Андрій Володимирович

Даний курс розрахований на студентів 4 курсу спеціальності «Прикладна фізика та наноматеріали». Розглянуто особливості металічного зв’язку та будови металів, ідеальні та реальні кристали, методи опису кристалів, типи кристалічних граток, типи дефектів, класифікацію сплавів. Надано відомості про фазові переходи в металах. Наведено основні типи діаграм стану сплавів. Оглядово розглянуто локальні та інтегральні методи дослідження морфології, мікроструктури, структури, елементного та фазового складу сплавів. Наведено вплив стуктури, мікроструктури, елементного і фазового складу на функціональні властивості сплавів. Розглянуто методи дослідження механічних властивостей сплавів. Огляд сплавів за призначенням: сталі, чавуни, жаростійкі та жароміцні сплави, сплави для потреб енергетики.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

отримання студентами бакалаврами знань принципів будови і властивостей металів та сплавів, їх класифікації та застосування в енергетичній галузі України та світу в цілому

Основні завдання кредитного модуля:


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  • знання: принципів будови металів, їх класифікації та застосування в енергетичній галузі України та світу в цілому;
  • вміння: самостійно виконувати пошук інформації для володіння актуальними знаннями в галузі фізики енергетичних систем та перспектив її розвитку;

Посилання на робочу програму та силабус:


Робоча програма

Силабус

Форма дистанційного навчання:


Zoom

Графік проведення занять:


Лекції: вівторок 8:30-10:05

Практичні: вівторок 10:25-12-00

Література по курсу:


Базова

1 Кан Р.У., Хаазен П.Т. Физическое металловедение (в 3-х томах). – М.: Металлургия, 1987. – 321, 623, 330.

  1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. – 789 с
  2. Металлургия и материаловедение: справочник / Циммерман Р., Гюнтер К. – М.: Металлургия, 1982. – 477с.
  3. Гуляев А.П. Металловедение. – М.: Металлургия, 1977. – УДК669.0(075.8)
  4. Материаловедение: лекции / Мальцев И. М. – Ниж. Новгород: НГТУ, 1995 – 103с.
  5. Основы материаловедения / Сажин В.Б. – М.: Теис, 2005. – 155с.

Допоміжна

  1. Металознавство: Підручник/ О.М. Бялік, В.С. Черненко, В.М. Писаренко, Ю.Н. Москаленко. – К.: ІОЦ «Політехніка», 2001. – 375 с.: іл.
  2. Технология конструкционных материалов и материаловедение: учебное пособие / Коротких М.Т. – Спб: СГПУ, 2004. – 104с.

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту