konv

Основи конвективного теплообміну

Лектор: проф. Халатов Артем Артемович

практика: ст. викл. Панченко Надія Анатоліївна

«Основи конвективного теплообміну» є базовою дисципліною енергетичного циклу в системі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «105 Прикладна фізика та наноматріали».

Складається з двох частин – «Теорія теплопровідності» (5 семестр) і «Основи конвективного теплообміну» (7 семестр) і дає основні знання про процеси перенесення теплоти в просторі з неоднорідним розподілом температури.

Теорія конвективного теплообміну – наука про самовільні незворотні процеси поширення теплоти в просторі. Під процесом перенесення теплоти в даному випадку мається на увазі обмін внутрішньою енергією між окремими елементами і між областями розглянутого середовища. Конвективний теплообмін (або тепловіддача) являє собою спільне перенесення теплоти конвекцією та теплопровідністю.

Вивчення дисципліни включає лекції та практичні заняття. Базою для вивчення предмета є наступні дисципліни: «Математичний аналіз», «Загальна фізика; розділ термодинаміка», «Теоретична фізика; розділ теплота», «Термодинаміка газового потоку», «Диференціальні рівняння», «Рівняння математичної фізики».

Метою кредитного модуля «Основи конвективного теплообміну» є отримання студентами професійних знань в області законів перенесення теплоти конвективним теплообміном. При ламінарному режимі конвективний теплообмін характеризується теплопровідністю в потоці рідини чи газу, а при турбулентному режимі – теплопровідністю (у стінки) і конвекцією. Отримані знання дають можливість бакалаврам та магістрам виконувати дослідження і робити розрахунки тепловіддачі в елементах сучасного обладнання та перспективних енергетичних установок.

Завданнями кредитного модуля є отримання:

  • знань основних законів, що визначають перенесення теплоти тепловіддачею, методів розрахунку тепловіддачі в різних умовах (зовнішнє обтікання, течія в каналах, при кипінні і конденсації, при вільній конвекції та ін);
  • вміння самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати завдання конвективного теплообміну при різних граничних умовах;
  • навичок розрахунку конвективного теплообміну в елементах сучасних і перспективних енергетичних машин і установок.

Кількість годин лекцій – 36, годин практичних занять – 18, Курсова робота, Екзамен.


Література до курсу


 

  1. Халатов, А. А. Основи теорії конвективного теплообміну [Електронний ресурс] : навчальний посібник / А. А. Халатов, Є. В. Мочалін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 191 с. – Назва з екрана.
  2. Основи конвективного теплообміну [Електронний ресурс] : методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи конвективного теплообміну» для студентів напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. Н. А. Панченко, А. А. Халатов. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 32 с. – Назва з екрана.
  3. Розрахунок системи охолодження сопла рідинного ракетного двигуна [Електронне видання] : методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Основи конвективного теплообміну» для студентів напряму підготовки 6.040204 «Прикладна фізика» спеціалізації 6.04020401 «Фізика новітніх джерел енергії» / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. А. Халатов, Н. А. Панченко, А. Ж. Мейріс . – Електронні текстові дані (1 файл: 2,33 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 34 с. – Назва з екрана.

Для самостійного опрацювання: лекції

Дистанційний ресурс Classroom (практичні заняття)

Код курса chptysc

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту