Metrology

Основи метрології

Викладає: проф. Негрійко Анатолій Михайлович

Дисципліна “Основи метрології в прикладній фізиці”  належить до числа базових дисциплін, які входять до курсу підготовки фахівців за спеціальністю “Прикладна фізика”.  Знання та навички, які студенти одержують при вивченні цієї дисципліни, є необхідною складовою підготовки фахівця, який планує наукові дослідження, розробляє схеми експерименту,  безпосередньо здійснює вимірювання, обробляє їх результати, використовує їх у теоретичних моделях та  при підготовці наукових публікацій. Оскільки одержання нової наукової інформації експериментальним шляхом з виконанням великого обсягу вимірювань є головним елементом діяльності у галузі прикладної фізики, глибоке засвоєння основних положень метрології як науки про вимірювання є важливим для фахівця цього профілю.

Мета викладання навчальної дисципліни є досягнення студентами сучасного фундам і ентального мислення й системи спеціальних знань у галузі метрологічного забезпечення професійної діяльності у прикладній фізиці

Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • сформувати у студентів уявлення про сучасний стан метрології як науки про вимірювання;
 • навчити принципам забезпечення точності та єдності вимірювань;
 • виробити навики оформлення результатів вимірювань відповідно до сучасних вимог і стандартів
 • ознайомити з будовою та принципами роботи еталонів основних фізичних величин як прикладами використання досягнень сучасної науки та новітніх технологій;
 • розширити науковий світогляд студентів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ

 • основні поняття метрології, терміни та означення;
 • основи державної системи метрологiчного забезпечення вимiрювань;
 • міжнародну систему одиниць CI (з урахуванням їх переозначення 2019 року);
 • класифікацію та методи розрахунку невизначеності вимірювань;
 • методи статистичної обробки та оформлення результатів вимірювань;
 • фізичні принципи роботи еталонів основних одиниць фізичних величин
 • сучасні тенденції розвитку метрології як науки про вимірювання;

ВМІТИ

 • застосовувати систему СІ при виконанні досліджень та оформленні їх результатів
 • розрахувати бюджет невизначеності вимірювань;
 • правильно оформити результати вимірювань із забезпеченням усталених вимог щодо забезпечення точності та єдності вимірювань;
 • пояснити принцип роботи еталонів основних фізичних одиниць;
 • застосовувати отриману інформацію при виконанні наукових досліджень.

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту