Основи метрології в прикладній фізиці

Навчальна дисципліна «Основи метрології в прикладній фізиці» викладається у п’ятому семестрі бакалаврам спеціальності «Прикладна фізика», належить до базових дисциплін, які входять до курсу підготовки фахівців за спеціальністю. Курс включає два модулі, перший з яких присвячений вивченню основних понять метрології як науки про вимірювання, у тому числі методів забезпечення точності та єдності вимірювань, обробки результатів експерименту, форми подання результатів вимірювань та розрахунки їх невизначеності. Другий модуль спрямований на поглиблену підготовку фахівців за спеціальністю «Прикладна фізика» у галузі фізичних основ метрології і базується на оригінальних публікаціях у науковій літературі щодо принципів роботи еталонів основних фізичних величин та сучасних тенденцій їх розвитку. Зважаючи на те, що еталони основних величин СІ базуються на використанні передових досягнень фізики, зокрема, відзначених Нобелівськими преміями, ця частина курсу також доповнює курси загальнофізичної підготовки фахівців за спеціальністю. Дисципліна включає лекції (36 годин) та самостійну роботу студентів (36 годин), у т.ч. підготовку та захист реферату на задану тему. Форма контролю з дисципліни –залік.

Анотація

Аннотация

Annotation

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту