ОТПШ

Основи теорії примежевого шару

Викладає: ас. Димитрієва Наталія ФедорівнаМетою навчальної дисципліни «Основи теорії примежового шару» є формування у студентів навичок моделювати та розв’язувати задачі фізики суцільних середовищ в наближенні примежового шару.

Дисципліна включає наступні базові структурі елементи: режими руху рідини, математичне моделювання ламінарних та турбулентних течій, моделі пристінної турбулентності, структура примежового шару, математичний опис примежового шару і законів тертя та теплообміну, розв’язок характерних задач теорії примежового шару, а також методи керування примежовим шаром.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи теорії примежового шару» у студентів формуються наступні компетентності:

 • моделювати та розв’язувати задачі фізики суцільних середовищ в наближенні примежового шару;
 • моделювати та розв’язувати задачі теорії примежового шару при ламінарному та турбулентному режимах;
 • ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу
 • ЗК2 Здатність до навчання та самоаналізу (пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел);
 • ФК2 Здатність до безперервного поглиблення фундаментальних знань та систематичного вивчення та аналізу нової науково-технічної інформації, світового досвіду в галузі прикладної фізики;
 • ФК9 Здатність використовувати методи і засоби математичного моделювання для опису фізичних об’єктів та процесів

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.
Статус навчальної дисципліни – вибіркова.
Обсяг навчальної дисципліни 3 кредитів ЄКТС.

 


 Методичне забезпечення


 1. Методичне забезпечення курсу
 2. Лекції
 3. Практичні заняття
 4. Халатов, А. А. Основи теорії примежового шару [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / А. А. Халатов, Є. В. Мочалін, Н. Ф. Димитрієва ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,86 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 191 с.
 5. Література

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту