combustion

Фізика горіння

Дисципліна “Фізика горіння” входить до циклу професійної та практичної підготовки. Програма орієнтована на студентів, які навчаються за напрямом підготовки – “Прикладна фізика” (спеціалізація “Фізика енергетичних систем і нових джерел енергії”).

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів з науковими уявленнями про горіння, теоріями теплового і ланцюгового вибуху, запалювання та розповсюдження полум’я, детонації і ударних хвиль; вивчення умов виникнення і поширення горіння, умов переходу горіння у вибух, параметрів горіння газів, рідин і твердих горючих матеріалів; оволодіння методами розрахунку об’єму і складу продуктів горіння, теплоти і температури горіння.

Завдання дисципліни – формування цілісного уявлення про основні положення теорії горіння, загальні поняття про процеси горіння, а також отримання навичок, необхідних для кількісної оцінки параметрів, що описують процеси горіння, які протікають в енергетичних установках.

Метою вивчення також є створення теоретичної бази для успішного засвоєння ними спеціальних дисциплін і, зокрема, – формування наукового та інженерного мислення.

Лекції:

1. Вступ до фізики горіння

Елементи хімічної фізики горіння

2. Фізика хімічних реакцій

3. Термодинаміка хімічних реакцій (Хімічна термодинаміка)

4. Кінетика хімічних реакцій.

5. Ланцюгові реакції. Горіння водню та вуглецю

Темломасоперенос в процесах горіння

6. Масообмін в процесах горіння. Випаровування краплі рідини.

7. Енергообмін в процесах горяння.  Горіння краплі рідини.

9. Поширення ламінарного полум’я в газофазних сумішах. Нормальна швидкість горіння.

10. Горіння ламінарного струменя. Турбулентне горіння.

 Література:

1. С.М. Пономаренко. Фізика горіння: Навчальний посібник, 2016

2.  Law C. K. — Combustion physics. — CUP, 2006. — 742 p. — ISBN 9780521870528.
3. Turns R. S. — An Introduction to Combustion : Concepts and
Applications. — 3rd ed. — New York : McGaraw-Hill, 2012. — 754 p. — ISBN 978-0-07-338019-3.
4. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. — Теоретическая физика. — В 10 т. Том VI. Гидродинамика. — 5-е. — М. : Физматлит, 2000. — 731 с.
5. Сполдинг Д. Б. — Горение и массообмен. /. — Пер. Р. Н. Гизатуллин, В. И. Ягодкин. — М. : Машиностроение, 1985. — 237 с.
6. Фукс Н. А. — Испарение и рост капель в газообразной среде. — М. : Издательство АН СССР, 1958. — 93 с.

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту