Термодинаміка газового потоку

Викладає: доц. Гільчук Андрій Володимирович

Дисципліна «Термодинаміка газового потоку» є базовою дисципліною енергетичного циклу в системі підготовки бакалаврів і магістрів за спеціальністю «105 Прикладна фізика та наноматеріали» Вона дає основні знання про термодинамічні процеси в газовому потоці. Термодинаміка газового потоку – наука про процеси, що відбуваються в газовому потоці в процесі його руху руху та методи їх наближеного опису. Дана інформація широко використовується при проектуванні теплових установок та двигунів.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:


  • отримання професійних знань в області законів руху газового потоку для  розрахунки параметрів газового потоку в елементах енергетичного устаткування;
  • отримання професійних знань в області перетворення теплової енергії в механічну, розрахунку циклів і їх оптимізації, отримані знання дають можливість виконувати дослідження фізичних процесів в енергетичних установках.

Основні завдання кредитного модуля:


Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  • знання: закономірностей руху газу в умовах перетворення теплової енергії в механічну, аналізу термодинамічних циклів теплових машин;
  • вміння: самостійно формулювати, аналізувати і вирішувати завдання руху газового потоку в елементах енергетичного устаткування;
  • досвід: розрахунку термодинамічних циклів і дослідження процесів перетворення теплоти в механічну енергію в поршневих і авіаційних двигунах, перетворення механічної енергії в холодильних машинах, теплових насосах.

Посилання на робочу програму та силабус:


Робоча програма

Силабус

Форма дистанційного навчання:


Zoom

Графік проведення занять:


Практичні: середа 8:30-10:05

Лекції: середа 12:20-13-55

Література по курсу:


Халатов, А. А. Термодинамика газового потока : учебное пособие для студентов направления подготовки «Прикладная физика» / А. А. Халатов, А. В. Гильчук ; отв. ред. Т. В. Литвинова ; НТУУ «КПИ».  – Киев : НТУУ «КПИ», 2015. – 142. – Название с экрана.

Напишіть відгук

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту