fUELcELL

Термодинаміка складних систем

Викладає: доц.  Долгошей Володимир Борисович

Дисципліна «Термодинаміка складних систем» належить до циклу професійної та практичної підготовки і забезпечує підготовку студентів в галузі базових методів термодинамічного аналізу. На дисципліні «Термодинаміка складних систем» базуються інші курси, що пов’язані з розрахунками енергоефективності фізико-технічних систем різного класу.

Дисципліна «Термодинаміка технічних систем» знайомить студентів з методами розрахунків енергоефективності різних видів термодинамічних систем: від простих закритих до складних відкритих. Дисципліна складається з розділів: 1. Аналітичний апарат термодинаміки, 2. Складна термодинамічна система як хімічна система, 3. Складна термодинамічна система як система з немеханічним видом роботи.

Мета дисципліни є формування у студентів системи знань з методів отримання, перетворення і використання теплоти та роботи в такій мірі, щоб вони могли вибирати, розраховувати і аналізувати вказані методи з метою максимальної економії паливно-енергетичних ресурсів, виявлення і використання вторинних енергоресурсів, інтенсифікації, оптимізації і здійснення екологічно чистих сучасних енергетичних процесів.

 Основні завдання навчальної дисципліни: згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

 • термодинамічна термінологія;
 • методи виробництва, взаємного перетворення різних видів енергії;
 • методи термодинамічного аналізу ефективності взаємного перетворення різних видів енергії;
 • принцип дії, основи конструкцій, робочі параметри, сфери використання та потенціальні можливості основного теплоенергетичного обладнання;
 • особливості взаємодії теплотехнологічних процесів з навколишнім середовищем та шляхи охорони навколишнього середовища від забруднення.

вміння:

 • практично здійснювати вибір ефективних методів отримання та перетворення різних видів енергії в залежності від конкретних умов;
 • проводити виміри та розрахунки основних теплотехнічних показників, які пов’язані з профілем інженерної діяльності;
 • проводити теплотехнічну оцінку ефективності технологій, обладнання на основі використання термодинамічних методів аналізу;
 • визначити основні теплотехнічні показники термодинамічного аналізу та використовувати їх для підвищення ефективності технологій та обладнання.

досвід:

 • проведення термодинамічного аналізу та окремих розрахунків основних термодинамічних характеристик різних видів складних термодинамічних систем;
 • знання i навички, отримані в даній дисципліні, використовуються у процесі підготовки бакалаврської, магістерської робіт та в подальшій науковій діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин/3,5 кредити ECTS.

Лекції з курсу:

Термодинаміка складних систем. Курс лекцій.

Практичні задачі з курсу:

Термодинаміка складних систем. Збірник задач

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту