XIII Всеукраїнська науково-практична конференція “ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ”

 Аналіз оберненого термодинамічного цикла газотурбінної установки із регене-
рацією теплоти за М-циклом
 Ю. П. Кочура, A. A. Халатов
 Термогазодинаміка закрученого потоку повітря в радіально-обертаючому круг-
лому каналі
 М. А. Мулярчук, С. Г. Кобзар, С. М. Пономаренко
 Теплообмін та гідродинаміка першого ряду пучка труб зі сферичними заглибле-
ннями
 А. Ж. Мейріс
 Математичні методи моделювання турбулентних течій з засобами управління
пристінною турбулентністю
 О. Ю. Стреляєв, Є. О. Шквар
Термодинамический цикл блока преобразования энергии модульной ЯЭУ с ге-
лиевым реактором и влияние степени регенерации теплоты на КПД цикла
 А. А. Филатов, Т. В. Доник
 Експериментальне дослідження плівкового охолодження плоскої поверхні си-
стемою парних отворі
 А. М. Маліновська, Н. А. Панченко
 А. В. Гамрецька, А. Ж. Мейріс
  Плівкове охолодження плоскої поверхні при подачі охолоджувача в систему
поверхневих напівсферичних заглиблень
 І.М. Северін, М.В. Безлюдна
 Вплив середовища диспергування на морфологію та елементний склад сплаву
Гейслера Cu-Mn-Al
 М. В. Геркалюк, А. В. Гільчук, А. О. Перекос
 Термодинамічний цикл повітряної газової турбіни для утилізації теплоти на
газотранспортній системі України
 В. Ю. Туряб, С. М. Пономаренко

 

Офіційний портал Кафедри фізики енергетичних систем Київського політехнічного інституту